Slider

ความเป็นมาของวัดปากบ่อ


วัดปากบ่อตั้งอยู่เลขที่ 333/4  ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวง สวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10250 

วัดปากบ่อสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.  2352 มีอายุ ประมาณ 199 ปีโดยมีเจ้าพระยาบดินเดชา(สิงห์)  ที่สมุหนายก  ปลายรัชกาลที่ 3  ถึงต้นรัชการที่ 4  เป็นผู้ถวายที่ดินและจัดสร้างขึ้นเมื่อครั้งยกทัพไปตีนครเวียงจันทร์แตก   และได้ทำการกวาดต้อนเชลยศึกจากนครเวียงจันทร์มาไว้ที่ตำบลสวนหลวง  ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นมา  เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญ  ตามขนบธรรมเนียมประเพณี

เดิมชื่อวัด   หัวโค้ง   เพราะอยู่หัวโค้งของลำคลองพระโขนง   ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  วัดไผ่ล้อม   ให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในสมัยนั้น  ซึ่งชาวบ้านนิยมปลูกต้นไผ่เป็นจำนวนมาก  เพื่อใช้ประกอบอาชีพจักสาน  ภายหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น  วัดปากบ่อ  เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของวัดและชุมชนซึ่งมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณรอบๆวัด ซึ่งสภาพพื้นที่ของวัดตั้งอยู่ในที่ราบริมคลองแม่น้ำ    จึงได้ชื่อว่า    วัดปากบ่อ  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

สิ่งก่อสร้างภายในวัดปัจจุบัน

วัดปากบ่อ เดิมมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๗ ไร่ ๒ งาน  จัดสรรให้โรงเรียนวัดปากบ่อ เพื่อให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ ไร่ และจัดสรรให้สาธารณสุขที่ ๒๒ ปัจจุบันมีพื้นที่ จำนวน ๑๐ ไร่  และมีศาสนสมบัติที่เป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆ/ ภายในวัด ดังนี้

  ๑.  อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง
  ๒.  วิหาร จำนวน ๑ หลัง
  ๓.  ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง
  ๔.  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง
  ๕.  เมรุ  จำนวน ๑ หลัง
  ๖.  หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง
  ๗.  ศาลาเอนกประสงค์  จำนวน ๑ หลัง
  ๘.  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง
  ๙.  สำนักงานมูลนิธิ จำนวน ๑ หลัง
  ๑๐. สำนักงานวัด จำนวน ๑ หลัง
  ๑๑. อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม จำนวน ๑ หลัง
  ๑๒. อาคารโรงเรียนอนุบาลมูลนิธิวัดปากบ่อ จำนวน ๓ หลัง

 

ศาสนสถานที่สำคัญของวัดปากบ่อ

เนื่องจากวัดปากบ่อ เป็นวัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ดังนั้น จึงมีศาสนสถานและศาสนวัตถุที่สำคัญประจำอยู่คู่กับวัดมายาวนาน ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ และเป็นสถานที่ยึดเนี่ยวจิตใจของประชาชนและพุทธศาสนิกชนคนทั่วไป มีดังนี้

  ๑.  วิหารหลวงพ่อรุ่งเพชรและหลวงพ่อหาญสัมฤทธิ์

 

ผู้บริหารวัดในอดีต

  ๑.  พระครูนันทธรรมวุฒิ (หลวงพ่อเพลิง ตุฏฺฐโส)
        อดีตเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ (พ.ศ.๒๔๘๗-๒๕๓๖)
  ๒.  พระครูสมุห์ เสมอ เขมทตฺโต
        อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
  ๓.  พระครูสุทรอรรถนิเทศ (หลวงพ่ออัมพร อกิญฺจโณ)
        อดีตเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๑)
  ๔.  พระครูวรกิจวิวัฒน์ เจ้าคณะเขตครองเตย วัดภาษี
        อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๒)

 

ผู้บริหารวัดในปัจจุบัน

  ๑.  พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
        เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ (๒๕๔๒-ปัจจุบัน)
  ๒.  พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
        รองเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ(ฝ่ายการศึกษา)

 

นโยบายและการพัฒนาวัด

วัดปากบ่อ ได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาวัดไว้อย่างเป็นรูปแบบชัดเจน ซึ้งทางวัดได้กำหนดนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ตามแผนงานแม่แบบที่กำหนดไว้ มีดังนี้

  ๑.  แผนงานด้านการปกครอง
  ๒.  แผนงานด้านการศึกษา
  ๓.  แผนงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
  ๔.  แผนงานด้านการเผยแผ่
  ๕.  แผนงานด้านสาธารณูปการ
  ๖.  แผนงานด้านสาธารณสงเคราะห์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทางวัดได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

๑. ด้านการปกครอง ได้จัดระบบและออกระเบียบในการปกครองอย่างชัดเจน ดังนี้

๑.๑  ระเบียบว่าด้วยการเข้ามาในสังกัด และการประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้ามาสังกัดอยู่ในวัดปากบ่อแล้ว

๑.๒  ระเบียบว่าด้วยการออกนอกวัด

๑.๓  ระเบียบว่าด้วยการศึกษาของพระภิกษุสามเณร

๑.๔  ระเบียบว่าด้วยการรับและการจัดกิจนิมนต์

๑.๕  ระเบียบว่าด้วยการรับอาคันตุกะ และผู้อาศัย

๑.๖  ระเบียบว่าด้วยที่พักอาศัย

๑.๗  ระเบียบว่าด้วยอาจารในวัด และการออกกิจนิมนต์

๑.๘  ระเบียบว่าด้วยการกำหนดโทษ

๒. ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมการศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้

๒.๑  ด้านปริยัติธรรม ได้จัดหาครูสอน และเน้นให้พระภิกษุสามเณร ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกรูป ตามระเบียบการปกครอง ข้อ ๑.๓

๒.๒  จัดพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสอนจริยธรรมตามสถานศึกษาต่างๆ และส่งนักเรียนที่ได้ศึกษาแล้ว เข้าสอบธรรมศึกษา เป็นประจำทุกปี

๒.๓  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในอุดมศึกษา ในวิทยาสงฆ์ทั้งสองแห่ง

๒.๔  มอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบธรรมและธรรมศึกษาได้ในสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดขึ้น (ระดับอนุบาล) จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นประจำทุปี โดยตั้งกองทุนการศึกษาสนับสนุน และให้การสนับสนุนการศึกษา นอกโรงเรียน

๔. งานเผยแผ่  มีนโยบายดังต่อไปนี้

๔.๑  จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดให้พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนา บนศาลาการเปรียญเป็นประจำในเทศการเข้าพรรษา และนอกพรรษา

๔.๒  จัดใหมีการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันเทโวโรหนะทุกปี

๔.๓  จัดบวชเนกขัมมะเป็นปรระจำทุกป๊

๔.๔  จัดบรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี

๔.๕  ส่งวิทยากรไปอบรมตามสถานศึกษาต่างๆ เป็นประจำทุกปี

๕. งานด้านสาธารณสงเคาระห์

๕.๑  ทางวัดได้จัดแบ่งพื้นทที่ของวัดให้เป็นสัดส่วน อย่างชัดเจนและเหมาะสมเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการดูแลรักษา มีดังนี้

๕.๒  เขตพุทธาวาส ได้แก่ บริเวณอุโบสถ

๕.๓  เขตสังฆาวาส ได้แก่ บริเวณกุฏิที่พักสงฆ์

๕.๔  เขตบำเพ็ญกุศล ได้แก่ บริเวณศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล วิหาร เป็นต้น

๕.๕  เขตสาธารรสงเคาระห์ ได้แก่ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลมูลนิธิวัดปากบ่อ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมมะ
ผ่านช่องทางต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
ครอบครัวธรรมะ สถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ 
 อาคารสถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

พระอุดมศักดิ์ ชุตินฺธโร
กองงานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ
โทรศัพท์ : 06-1561-1199 Line: new2teen
สายด่วน : 09-4565-2519


*** ออกอากาศทุกวัน ***
ท่านสามารถรับฟังรายการต่างๆ
ได้ผ่านทางเครื่องรับวิทยุระบบ FM 91.75 MHz
ในพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมไปถึง
และผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท www.watpakbo.com

© 2017 WAT PAK BO. All Rights Reserved.