Slider

ข้อมูลติดต่อวัด

333 วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหาคร 10250
02-3484701
094-5652519
http://www.watpakbo.com

 

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมมะ
ผ่านช่องทางต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
ครอบครัวธรรมะ สถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ 
 อาคารสถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

พระอุดมศักดิ์ ชุตินฺธโร
กองงานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ
โทรศัพท์ : 0-2348-4701 โทรสาร : 0-2349-1705
สายด่วน : 09-4565-2519, 09-0950-9611


*** ออกอากาศทุกวัน ***
ท่านสามารถรับฟังรายการต่างๆ
ได้ผ่านทางเครื่องรับวิทยุระบบ FM 91.75 MHz
ในพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมไปถึง
และผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท www.watpakbo.com

© 2017 WAT PAK BO. All Rights Reserved.