Arrow
Arrow
Slider

ประวัติ พระครูวรกิจจาทร

เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ เจ้าคณะเขตสวนหลวง


๑.   ชื่อ   พระครูวรกิจจาทร

ฉายา จกฺกวโร อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก., พม., พธ.ม. (กิตติ์) วัดปากบ่อ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
 • เป็นเจ้าคณะเขตสวนหลวง
 • เป็นพระอุปัชฌาย์
 • เป็นพระวินยาธิการ
 • เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
 • เป็นประธานมูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปาบ่อ
 • เป็นประธานสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง

 

๒.  สถานะเดิม

ชื่อ ถวัลย์ นามสกุล นาคพิมพ์ เกิดเมื่อวัน ๒ ฯ ๓ ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ บ้านโคกหินช้าง ตำบล สาหร่าย อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา ชื่อบิดา บุญทัน ชื่อมารดา จันทร์ นามสกุล นาคพิมพ์

 

๓.  อุปสมบท

เมื่อ วัน ๒ ฯ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดสาหร่าย ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี

พระครูสุวรรณธาดา วัดบ้านหนองหว้า ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอธิการประพันธ์ วัดตูมใหญ่ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการอำพร วัดสองพี่น้อง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

๔.  วิทยฐานะ

  พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโคกหินช้าง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
  พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.) จากกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (พธ.ม. กิตติ์) สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ความชำนาญการพิเศษ

 • มีความสามารถด้านนวกรรม (งานก่อสร้าง)
 • มีความสามารถใช้พิมพ์ดีดได้
 • มีความสามารถในการเทศนา สอนศีลธรรม สอนวิปัสสนากรรมฐานได้
 • มีความสามารถจัดรายการเทศนาธรรม ตอบปัญหาธรรมทางวิทยุกระจายเสียง

 

๕.  งานการปกครอง

  พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
  พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
  พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะแขวงสวนหลวง
  พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะแขวงสวนหลวง
  พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระอุปัชฌาย์
  พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเจ้าคณะเขตสวนหลวง

 

สถิติพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

พ.ศ. ภิกษุ สามเณร รวม หมายเหตุ
๒๕๕๖ ๔๙ ๕๓  
๒๕๕๗ ๕๑ ๕๕  
๒๕๕๘ ๗๘ ๘๓  

 

๖.  งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘    เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๕๓๘    เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๓    เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดปากบ่อ

พ.ศ. ๒๕๔๘    เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๔    เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง

 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีผลการสอบย้อนหลัง  ๕  ปี  ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๕๔

ชั้น ส่งสอบ สอบได้ สอบตก หมายเหตุ
น.ธ.ตรี ๑๔  
น.ธ.โท -  
น.ธ.เอก -  
รวม ๑๗ ๑๑  
ธ.ศ.ตรี ๒,๒๒๖ ๔๕๘ ๑,๗๖๘  
ธ.ศ.โท ๔๓๖ ๑๖๒ ๒๗๔  
ธ.ศ.เอก ๔๒ ๒๓ ๑๙  
รวม ๒,๗๐๔ ๖๔๓ ๒,๐๖๑  

 

พ.ศ. ๒๕๕๕

ชั้น ส่งสอบ สอบได้ สอบตก หมายเหตุ
น.ธ.ตรี ๑๐  
น.ธ.โท  
น.ธ.เอก  
รวม ๑๖  
ธ.ศ.ตรี ๒,๔๘๘ ๔๒๔ ๒,๐๖๔  
ธ.ศ.โท ๒๖๖ ๑๓๘ ๑๒๘  
ธ.ศ.เอก ๑๓๑ ๖๗ ๖๔  
รวม ๒,๘๘๕ ๖๒๙ ๒,๒๕๖  

 

พ.ศ. ๒๕๕๖

ชั้น ส่งสอบ สอบได้ สอบตก หมายเหตุ
น.ธ.ตรี ๑๐  
น.ธ.โท  
น.ธ.เอก - - -  
รวม ๑๓  
ธ.ศ.ตรี ๒,๖๑๔ ๓๔๒ ๒,๒๗๒  
ธ.ศ.โท ๔๒๖ ๙๓ ๓๓๓  
ธ.ศ.เอก ๙๘ ๓๓ ๖๕  
รวม ๓,๑๓๘ ๔๖๘ ๒,๖๗๐  

 

พ.ศ. ๒๕๕๗

ชั้น ส่งสอบ สอบได้ สอบตก หมายเหตุ
น.ธ.ตรี ๑๓  
น.ธ.โท -  
น.ธ.เอก -  
รวม ๑๙ ๑๕  
ธ.ศ.ตรี ๒,๒๖๙ ๕๔๓ ๑,๗๒๖  
ธ.ศ.โท ๓๘๑ ๑๙๓ ๑๘๘  
ธ.ศ.เอก ๗๙ ๕๑ ๒๘  
รวม ๒,๗๒๙ ๗๘๗ ๑,๙๔๒  

 

พ.ศ. ๒๕๕๘

ชั้น ส่งสอบ สอบได้ สอบตก หมายเหตุ
น.ธ.ตรี ๒๖ ๑๘  
น.ธ.โท  
น.ธ.เอก  
รวม ๓๔ ๒๒ ๑๒  
ธ.ศ.ตรี ๑,๙๐๔ ๔๒๔ ๑,๔๘๐  
ธ.ศ.โท ๔๘๖ ๒๓๗ ๒๔๙  
ธ.ศ.เอก ๑๒๓ ๗๐ ๕๓  
รวม ๒,๕๑๓ ๗๓๑ ๑,๗๘๒  

 

มีวิธีการส่งเสริมการศึกษา

๑.  มีระเบียบปฏิบัติให้พระภิกษุสามเณรทุกรูป ต้องศึกษาและต้องสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นอย่างน้อย

๒.  มีการมอบรางวัลให้แก่รูปที่สอบได้ เพื่อเป็นกำลังใจและประกาศยกย่องให้ปรากฏทั่วไป

๓.  มีการคัดเลือกพระภิกษุ ที่มีผลงานดีเด่น มีจริยาวัตรงดงามให้ปฏิบัติกิจกรรมช่วยรับ ภาระส่วนกลางของวัดเพื่อส่งเสริมฉลองศรัทธาของประชาชนทั่วไป

๔.  ในการศึกษาแผนกธรรมทางวัดจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาทุกชนิด

๕.  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร ได้มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์

๖.  มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้สอบเปรียญธรรมได้  ในสำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง  เป็นประจำทุกปี

 

๗.  งานการเผยแผ่

พ.ศ.๒๕๕๒

 • เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๔๐
 • ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  คณะสงฆ์ภาค ๑
 • จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน คลื่น  91.75 MHz
 • เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน  เข้าค่ายพุทธบุตร
 • แสดงพระธรรมเทศนาแก่นักเรียน  เยาวชนและอุบาสก - อุบาสิกา  ผู้มาบำเพ็ญกุศลภายในวัด  และผู้ที่มารับอุโบสถศีล
 • ประกอบพิธีในวันมาฆบูชา  มีผู้มาร่วมพิธี   ประมาณ  ๖๐๐  รูป/คน
 • ประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา  มีผู้มาร่วมพิธี  ประมาณ  ๘๐๐  รูป/คน
 • ประกอบพิธีในวันอัฐมีบูชา  มีผู้มาร่วมพิธี   ประมาณ  ๑๕๐  รูป/คน
 • ประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชา มีผู้มาร่วมพิธี  ประมาณ  ๑,๐๐๐  รูป/คน
 • ช่วงเข้าพรรษา  มีการอบรมพระภิกษุสามเณร ทุกวันธัมมัสสวนะ
 • จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ปีละหลายรอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ (เอกสารโครงการและรูปภาพกิจกรรมภาคผนวก หน้าที่  ๙ ถึงหน้า ๒๕)
 • จัดบวชเนกขัมมะ ในเทศกาลสำคัญในสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา-อัฏฐมีบูชา, วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  
 • มีญาติโยม อุบาสก - อุบาสิกา ประมาณ ๕๐ คน มาสวดมนต์ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
 • จัดกิจกรรมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตลอดปีการศึกษา  
 • จัดพิธีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 • จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 • กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญในพระพุทธศาสนา
 • กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ทำดีข้าม พ.ศ.
 • จัดกิจกรรมโครงการรักษาศีล ๕ ตามมติมหาเถรสมาคม

 

๘.  งานการสาธารณูปการ

๘.๑ งานการก่อสร้างถาวรวัตถุ ภายในวัด

พ.ศ. ๒๕๕๓  -  พ.ศ. ๒๕๕๘

 • เริ่มสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร  สูง ๒๓ เมตร
 • ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ๔ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร  ยาว ๔๗ เมตร สูง ๑๗ เมตร
 • ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ๓ ชั้น (กุฏิร้อยตรีประสาน พันธุ์อุบล) ขนาด กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๒๘ เมตร  สูง ๑๕ เมตร
 • สร้างโดมกันแดดและฝนหลังที่ ๑ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๗ เมตร เสาและโครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กเมทัลชีท
 • สร้างโดมกันแดดและฝนหลังที่ ๒ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูง ๗ เมตร เสาและโครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กเมทัลชีท
 • เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้โดม  กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๗๕ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร
 • ติดตั้งเสาวิทยุชุมชน  สูง ๑๐๒ เมตร  โดยใช้เสาเหล็ก ๘ ท่อน ท่อนละ ๑๒.๗๕ เมตร
 • บูรณะศาลาการเปรียญ  (สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕) ขนาดกว้าง  ๑๕  เมตร ยาว ๓๐ เมตร โดยการดีดยกศาลาขึ้น ๔

รวมงานสาธารณูปการ   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๙๑,๓๙๕,๐๐๐  บาท
(เก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

๒. งานการก่อสร้างถาวรวัตถุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัณฑิตธรรมสถาน สาขาวัดปากบ่อ ณ บ้านหนองผักเสน  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๕๑

 • ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายบัณฑิต อังกูรเทวรักษา จำนวน ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ราคาประเมิน ๔,๒๔๘,๐๐๐ บาท
 • จัดซื้อที่ดินเพิ่ม  จำนวน  ๓๒  ไร่ ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐  บาท รวมเป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)
 • สร้างกุฏิทรงไทย ขนาด กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๘
 • สร้างโรงครัว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ชั้น
 • สร้างห้องน้ำ ๔ ห้อง ขนาดกว้างห้องละ ๒ เมตร ยาวห้องละ ๒ เมตร ห้องสุขา ๔ ห้อง กว้างห้องละ ๑.๕๐ เมตร ยาวห้องละ ๑.๕๐ เมตร
 • ขุดสระน้ำ ๓ ลูก และสร้างถนนบริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์ปฏิบัติธรรม 
 • สร้างศาลา ๘ เหลี่ยม ๒ หลัง  กว้างหลังละ ๑๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
 • สร้างกุฏิทรงไทย ๔ หลัง  กว้างหลังละ ๒.๕๐ เมตร  ยาว ๓ เมตร
 • สร้างห้องพักตอไม้ ๓ หลัง พื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร
 • สร้างกุฏิทรงไทยประยุกต์ ๖ หลัง  กว้างหลังละ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร
 • สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน ๑๐ ห้อง

รวมงานก่อสร้าง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัณฑิต (สาขาวัดปากบ่อ)
(*ไม่รวมราคาที่ดินโยมถวาย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ยี่สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

 

๙.  งานสาธารณสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๘

 • บริจาคปัจจัยช่วยสมทบทุนสร้างอาคาร และบริจาคซื้อเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงาน แก่โรงเรียน จำนวน ๑๐ โรง  และสถานีอนามัย เป็นต้น

รวม  ๑๖ รายการ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๕,๒๐๐  บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

๑๐. งานการศึกษาสงเคราะห์

แจกทุนการศึกษา  ดังนี้

พ.ศ. โรงเรียน/โรง ทุน ทุนละ รวม หมายเหตุ
๒๕๕๖ ๑๕ ๑๑๐ ๑,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐  
๒๕๕๗ ๑๕ ๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
๒๕๕๘ ๑๕ ๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐  บาท  

 

๑๑. สมณศักดิ์

  พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรม ใน พระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่  “พระครูสังฆรักษ์”
  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรม ใน พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่ “พระครูวิมลสรกิจ”
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนาม ที่ “พระครูวรกิจจาทร”
  พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขตชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ปรับพัดให้ตรงกับตำแหน่งเจ้าคณะเขต)
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะเขตชั้นเอก (จข.ชอ.) ในราชทินนามเดิม

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมมะ
ผ่านช่องทางต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
ครอบครัวธรรมะ สถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ 
 อาคารสถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

พระอุดมศักดิ์ ชุตินฺธโร
กองงานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ
โทรศัพท์ : 06-1561-1199 Line: new2teen
สายด่วน : 09-4565-2519


*** ออกอากาศทุกวัน ***
ท่านสามารถรับฟังรายการต่างๆ
ได้ผ่านทางเครื่องรับวิทยุระบบ FM 91.75 MHz
ในพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมไปถึง
และผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท www.watpakbo.com

© 2017 WAT PAK BO. All Rights Reserved.